PRIVACY

Privacy statement 

Koning te Rijk B.V. treedt naar buiten toe onder de namen Koning te Rijk, Residence De Eese, Hotel Giethoorn, Boat Rental Giethoorn en Mooi Oldemarkt. Koning te Rijk respecteert uw privacy. Koning te Rijk is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens of persoonsgegevens van uw ondergeschikten. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan.

Activiteiten Koning te Rijk 
Koning te Rijk richt zich op het verkopen en verhuren van vakantie-accommodaties, verhuren van boten, verhuren van hotelkamers, het exploiteren van eetgelegenheden, het exploiteren van een camping en het verzorgen van evenementen.

Persoonsgegevens              
Koning te Rijk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, waaronder begrepen de persoonsgegevens van uw ondergeschikten, wanneer u deze bij ons aanlevert in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst die u met Koning te Rijk heeft gesloten dan wel voor het maken van een offerte. Koning te Rijk verwerkt en registreert de volgende persoonsgegevens:

  • Bedrijfsgegevens;
  • NAW-gegevens;
  • E-mailadressen;
  • Telefoonnummers;
  • Btw-nummer;
  • KvK-nummer;
  • Banknummer
  • Creditcard gegevens.

Doeleinden en grondslag
Koning te Rijk registreert en verwerkt persoonsgegevens van u of uw ondergeschikten ten behoeve van:
1. Het maken van een offerte;
2. het uitvoeren van de met Koning te Rijk gesloten overeenkomst;
3. voor eigen marketingdoeleinden.

Verstrekking aan derden
Koning te Rijk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat noodzakelijk is voor de aan Koning te Rijk gegeven opdracht dan wel indien daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Koning te Rijk zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. Koning te Rijk verstrekt uw gegevens in elk geval aan creditcardmaatschappijen en MultiSafepay.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Koning te Rijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk dan voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en om aan wet en regelgeving te voldoen. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij tenminste die termijnen aan.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Koning te Rijk heeft daarvoor beveiligingsmaatregelen getroffen die in lijn zijn met de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening persoonsgegevens. Koning te Rijk zal periodiek controleren of haar beveiligingsmaatregelen nog afdoende zijn en deze zo nodig verbeteren.

Cookies
Op onze website worden cookies gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Wij gebruiken enkel anonieme cookies en we maken geen gebruik van marketing cookies, daarom krijgt u ook geen melding op onze website voor het weigeren van cookies.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, wij hebben voor uw privacy een bewerkersovereenkomst afgesloten; We hebben het delen van uw gegevens met Google en Partners uitgezet. Wij hebben verzocht aan Google om uw IP niet te verwerken. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Uw rechten
U heeft het recht om Koning te Rijk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt ons tevens verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Koning te Rijk
Bultweg 25
8346 KB  De Bult
(0521-513736)

KvKnr.: 64858839
Btwnr.: NL824244230 B01
info@residencedeeese.nl

Klacht over privacy              
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Koning te Rijk, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring opgesteld in mei 2018 en in werking getreden op 28 mei 2018.

Koning te Rijk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.